Algemene voorwaarden DatigTops
Tot stand gekomen  op 22 januari 2016.

English version, click here


Artikel 1    Werkingssfeer
1.    Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Datingtopsex en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.    Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Datingtopsex, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.    Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Datingtopsex en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
5.    Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Datingtopsex zijn overeengekomen.
Artikel 2    Aanbiedingen en/of offertes
1.    Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
2.    Alle aanbiedingen en/of offertes van Datingtopsex zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
3.    De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.
4.    Datingtopsex kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.    Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Datingtopsex daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Datingtopsex anders aangeeft.
6.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Datingtopsex niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7.    Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
Artikel 3    Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Datingtopsex.
Artikel 4    Abonnement 
De Wederpartij gaat met Datingtopsex een abonnement aan voor bepaalde tijd. De Wederpartij kan kiezen voor een abonnementsperiode van 1 tot 12 maanden. Na het aangaan van het abonnement kan de Wederpartij, na afloop van het herroepingstermijn van twee weken, de overeenkomst in de tussentijd niet opzeggen.  
Artikel 5    Registratie en profiel 
1.    De Wederpartij kan zich inschrijven op de website van Datingtopsex. Voor registratie is vereist dat de Wederpartij minimaal 18 jaar oud dient te zijn.
2.    De Wederpartij mag slechts één profiel klaarmaken. Het is niet toegestaan om meerdere profielen aan te maken of te gebruiken. Bij gebruik van meerdere profielen zal het profiel van de Wederpartij worden opgeheven. 
3.    De Wederpartij dient de gevraagde gegevens naar waarheid in te vullen. Het is toegestaan om een pseudoniem gebruiken, maar de gekozen gebruikersnaam mag niet onfatsoenlijk, misleidend of onwettig zijn. 
4.    Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
5.    Zodra de Wederpartij zich heeft ingeschreven, krijgt de Wederpartij een eigen account en profiel toegewezen. 
6.    Zodra de Wederpartij een eigen account en profiel toegewezen krijgt kan de Wederpartij via de website berichten kopen om zodoende berichten te kunnen versturen.  
7.    De Wederpartij beheert zijn eigen profiel en dient zijn profiel zelf in te richten. 
8.    Datingtopsex is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die op de profielpagina van de Wederpartij is geplaatst. 
Artikel 6    Berichten 
1.    Na registratie kan de Wederpartij privéberichten inkopen en sturen naar andere gebruiker en ontvangen van andere gebruikers.  
2.    Datingtopsex heeft geen controle of invloed op de inhoud van privéberichten. Datingtopsex adviseert dringend gepaste zorg te betrachten bij het reageren en sturen van berichten. 
3.    Datingtopsex kan niet garanderen dat de personen met wie de Wederpartijcontact legt, daadwerkelijk zijn wie zijn pretenderen te zijn of dat dit leidt tot een ontmoeting buiten de website om. Gebruikers zijn vrij om pseudoniemen te gebruiken en ingevulde informatie kan onjuist zijn zonder dat Datingtopsex daar controle uit op kan oefenen. 
3.    Datingtopsex neem geen kennis van de privéberichten, tenzij Datingtopsex het vermoeden dat er misbruik wordt gemaakt van de website en/of dat er een strafbaar feit wordt gepleegd. 
Artikel 7    Toezicht en/of overtreding 
1.    Indien Datingtopsex een vermoedelijke schending, misbruik of overlast bij uw gebruik van de Website constateren, is Datingtopsex gerechtigd om alle redelijke maatregelen te nemen om dit te beëindigen. 
2.    Datingtopsex is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg daarvan, ook niet als het vermoeden onjuist is gebleken. 
3.    De Wederpartij vrijwaart Datingtopsex van alle aanspraken van derden betreffende door u geplaatste informatie.
4.    Datingtopsex controleert niet vooraf de inhoud van publicaties op de website, en kan dus geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of misleidende inhoud. Indien Datingtopsex hier op de hoogte van wordt gebracht, zal Datingtopsex in actie komen en zo nodig maatregelen nemen.
Artikel 8    Wijziging overeenkomst
1.    Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Datingtopsex de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
2.    Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Datingtopsex zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3.    Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Datingtopsex de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
4.    Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Datingtopsex daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Datingtopsex proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
5.    Datingtopsex zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Datingtopsex kunnen worden toegerekend.
6.    Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Datingtopsex zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
Artikel 9    Uitvoering overeenkomst
1.    Datingtopsex zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.    Datingtopsex heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.    Datingtopsex heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
4.    Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Datingtopsex het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Datingtopsex niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
5.    Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Datingtopsex het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.    De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Datingtopsex.
7.    Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Datingtopsex het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
8.    De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 10    Prijzen en tarieven
1.    De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
2.    De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.    Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Datingtopsex.
4.    Van alle bijkomende kosten zal Datingtopsex tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
Artikel 11    Wijziging honorarium, prijzen en tarieven
1.    Indien Datingtopsex bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Datingtopsex gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
2.    Indien Datingtopsex het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 
3.    Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
-    de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Datingtopsex rustende verplichting ingevolge de wet;
-    Datingtopsex alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
-    bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
4.    De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
5.    Datingtopsex zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Datingtopsex zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.
Artikel 12    Koop en/of Dienstverlening op afstand
1.    Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
2.    Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.
3.    Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft Datingtopsex  het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
4.    Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Datingtopsex geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen. 
5.    In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Datingtopsex het product niet binnen veertien kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
6.    Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.  
7.    Indien Datingtopsex niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Datingtopsex geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Datingtopsex in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
8.    De Opdrachtgever kan de Overeenkomst herroepen via het de door de Datingtopsex geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Opdrachtgever eigen gekozen wijze.  
9.    Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Datingtopsex met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Datingtopsex de Dienst volledig heeft verricht.
10.    Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
11.    Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Datingtopsex heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept. 
12.    Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Datingtopsex uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
13.    Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Datingtopsex de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Datingtopsex uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Datingtopsex en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Datingtopsex. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
14.    Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
-    diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
-    producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Datingtopsex geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
-    verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
-    hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
-    producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
-    producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
-    producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
-    producten en/of diensten van persoonlijke aard;
-    producten en/of diensten op maat gemaakt.
Artikel 13    Levering
1.    Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij. 
2.    Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij. 
3.    Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres. De levering van de Credits wordt uitgevoerd door DATINGTopSEX BV.
4.    De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
5.    Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
Artikel 14    Leverings- en uitvoeringstermijnen
1.    De levering en/of uitvoering zal plaatsvinden binnen een door de Datingtopsex opgegeven termijn.
2.    Indien voor de levering van de zaak en/of voor de uitvoering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
3.    Indien Datingtopsex gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de leverings- en/of uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Datingtopsex heeft verstrekt.
4.    Bij overschrijding van de leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Datingtopsex schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Datingtopsex alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
5.    Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering en/of uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Datingtopsex zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Datingtopsex binnen deze termijn niet over tot levering en/of uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
Artikel 15    Risico-overgang consumenten
1.    Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.
2.    De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Datingtopsex.
3.    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.
Artikel 16    Risico-overgang bedrijven 
1.    Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.
2.    De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Datingtopsex.
3.    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan. 
Artikel 17    Betaling
1.    Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Datingtopsex aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
2.    Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. 
3.    Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Datingtopsex aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
4.    De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 
5.    Datingtopsex en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
6.    Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7.    Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. 
8.    In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Datingtopsex en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Datingtopsex onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 18    Incassokosten
1.    Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 
2.    Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Datingtopsex, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. 
3.    Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Datingtopsex, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. 
4.    Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Datingtopsex pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Datingtopsex de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen. 
5.    De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
Artikel 19    Tegoedbon
1.    Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Datingtopsex.
2.    De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
3.    Een Tegoedbon is na uitgifte geldig voor de duur van 1 maand.
4.    Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
5.    In geval van Koop op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
6.    In geval van Dienstverlening op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
Artikel 20    Eigendomsvoorbehoud
1.    Alle door Datingtopsex in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Datingtopsex totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
2.    Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
3.    Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.
Artikel 21    Opschorting
1.    Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Datingtopsex het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2.    Voorts is Datingtopsex bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
-    na het sluiten van de Overeenkomst Datingtopsex omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
-    de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-    zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Datingtopsex kan worden gevergd.
3.    Datingtopsex behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.
Artikel 22    Ontbinding
1.    Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Datingtopsex bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
2.    Voorts is Datingtopsex bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
-    na het sluiten van de Overeenkomst Datingtopsex omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
-    de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-    door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Datingtopsex kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
-    zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Datingtopsex kan worden gevergd;
-    de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
-    de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
-    de Wederpartij komt te overlijden.
3.    Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
4.    Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Datingtopsex op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
5.    Indien Datingtopsex de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Datingtopsex niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
6.    Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Datingtopsex geleden schade.
Artikel 23    Overmacht
1.    Een tekortkoming kan niet aan Datingtopsex of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
2.    Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Datingtopsex geen invloed kan uitoefenen en waardoor Datingtopsex niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3.    Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Datingtopsex in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
4.    Datingtopsex heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Datingtopsex zijn verbintenis had moeten nakomen.
5.    In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
6.    Zowel Datingtopsex als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
7.    Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Datingtopsex zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
8.    Indien Datingtopsex ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Datingtopsex gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
Artikel 24    Garanties
1.    De garantie op de producten wordt door EDC.nl verstrekt. 
2.    EDC.nl staat in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
3.    Een door de EDC.nl fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Artikel 25    Onderzoek en reclame
1.    De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
2.    Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Datingtopsex gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3.    Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Datingtopsex gemeld te worden.
4.    Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Datingtopsex gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
5.    Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
6.    De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Datingtopsex aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Datingtopsex nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Datingtopsex niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
7.    De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Datingtopsex binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.
8.    Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte geen zelfstandige waarde toekomt.
Artikel 26    Aansprakelijkheid
1.    De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Datingtopsex is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Datingtopsex.
2.    Datingtopsex is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3.    Datingtopsex is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Datingtopsex is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Datingtopsex kenbaar behoorde te zijn.
4.    Indien Datingtopsex aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Datingtopsex beperkt tot maximaal € 7500 of tot het bedrag waarop de door Datingtopsex aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Datingtopsex overeenkomstig de verzekering draagt. 
5.    De Wederpartij dient de schade waarvoor Datingtopsex aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Datingtopsex te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
6.    Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Datingtopsex vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.  
7.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Datingtopsex of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 27    Vrijwaring
1.    De Wederpartij vrijwaart Datingtopsex voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
2.    Indien Datingtopsex door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Datingtopsex zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Datingtopsex en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 28    Verjaringstermijn
1.    Voor alle vorderingen jegens Datingtopsex en de door Datingtopsex (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
2.    Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Datingtopsex ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.
Artikel 29    Intellectuele eigendom
1.    Datingtopsex behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2.    Datingtopsex behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 30    Geheimhouding
Zowel Datingtopsex als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.
Artikel 31    Privacy en cookies
1.    De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Datingtopsex verstrekt en Datingtopsex verzamelt, zal Datingtopsex zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. 
2.    Datingtopsex mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
3.    Bij het bezoeken van onze website kan Datingtopsex informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
4.    De informatie die Datingtopsex verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 
5.    Het is Datingtopsex niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
6.    Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Datingtopsex gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Datingtopsex zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Datingtopsex niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
7.    De Wederpartij gaat akkoord dat Datingtopsex de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
8.    Datingtopsex behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
Artikel 32    Nieuwsbrief
1.    De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
2.    De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
3.    De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.
4.    De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.
Artikel 33    Beschikbaarheid van de website 
1.    Datingtopsex kan niet garanderen dat de website up-to-date, volledig correct functioneert en veilig wordt onderhouden.  
2.    Datingtopsex heeft het recht de website naar zijn eigen zicht aan te passen of te updaten. Indien het een substantiële aanpassing betreft zal Datingtopsex de Wederpartij hierover tijdig informeren. 
Artikel 34    Wijziging algemene voorwaarden
1.    Datingtopsex heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2.    Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
3.    Datingtopsex zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
4.    De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
5.    Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Datingtopsex heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Artikel 35    Toepasselijk recht en geschillen
1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Datingtopsex partij is, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
2.    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3.    Geschillen tussen Datingtopsex en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Artikel 36    Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Datingtopsex:             Datingtopsex, gevestigd aan Alfons Pieterslaan 2, 8400, te  Oostende België.
Algemene Voorwaarden:         De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Bedrijf:                 De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument:             De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Dienst:                 Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Datingtopsex voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Dienstverlening op afstand:     De overeenkomst tussen de wederpartij en Datingtopsex, waarbij in het kader van een door de Datingtopsex georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Honorarium:             De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Koop op afstand:             De overeenkomst tussen de wederpartij en Datingtopsex, waarbij in het kader van een door de Datingtopsex georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Opdracht:             De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overeenkomst:             Elke overeenkomst gesloten tussen Datingtopsex en de wederpartij. 
Product:             Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Datingtopsex.
Tegoedbon:             Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de Wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt en/of de dienst wordt verricht.
Wederpartij:             Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Datingtopsex – General Terms and Conditions

Drafted on 22 January 2016

Article 1    Scope
1.    These General Terms and Conditions apply to every quotation and Contract entered into between Datingtopsex and the Client, unless the parties are departed from the General Terms and Conditions explicitly and in writing.
2.    These General Terms and Conditions are also applicable to contracts with Datingtopsex for the implementation of which third parties must be involved.
3.    The applicability of any of the Client’s purchasing conditions or other general terms and conditions is expressly excluded.
4.    If one or more provisions of these General Terms and Conditions are void or voidable, the other provisions of these General Terms and Conditions remain in effect. In this event, Datingtopsex and the Client will consult with each other to agree new provisions to replace the void or voided ones.
5.    Departures from the Contract and the General Terms and Conditions are only valid if they are explicitly agreed with Datingtopsex in writing.
Article 2    Offers and/or quotations 
1.    Offers and/or quotations should preferably be made in writhing and/or in electronic form, unless pressing circumstances make this impossible.
2.    All offers and/or quotations are without obligation, unless a period for acceptance is stated in the offer and/or quotation. If in the offer and/or quotation a period for acceptance is stated the offer or quotation will lapse after this period has expired. 
3.    The offer and/or quotation will apply as long as the stocks last. 
4.    Datingtopsex cannot be held to its offer and/or quotations if the Client, in accordance with the requirements of reasonableness and fairness and generally accepted standards, should have understood that the offer and/or quotation or an element thereof contains a manifest fault or clerical error.
5.    If the acceptance departs from the offer and/or quotation included in the offer and/or quotation, whether or not on points of minor importance, then Datingtopsex is not bound by this. The Contract then does not come into being in accordance with this differing acceptance, unless Datingtopsex indicates otherwise.
6.    A composite offer and/or quotation does not oblige Datingtopsex to perform an element of the Assignment for a corresponding part of the stated price.
7.    Offers and/or quotations do not automatically apply to future orders or reorders.
Article 3    Formation of the contract 
The Contract comes into being through the timely acceptance by the Client of Datingtopsex’s offer and/or quotation.

Article 4    Subscription
The Client concludes with Datingtopsex a subscription for definite period. The Client can choose to enter into a subscription for a period of 1 to 12 months. The other party goes with a subscription to Datingtopsex for some time. The other party may choose a subscription period of 1 to 12 months. After entering into the subscription the Client cannot terminate the subscription after the end of the withdrawal period of two week.  
Article 5    Registration and profile  
1.    The Client can register on the website of Datingtopsex. For registration is required that the Client is at least 18 years old.   
2.    The Client is allowed to create only one account. It‘s not allowed to create multiple accounts or use multiple accounts. If the Client uses multiple accounts the account of the Client will be lifted.      
3.    The Client must fill in the requested information truthfully. It is allowed to use a pseudonym, but the chosen user name cannot be indecent, misleading or illegal.   
4    Registration is strictly personal and not transferable.  
5.     As soon as the Client has registered, the Client will get assigned his own account and profile.   
6.     As soon as the Client will get assigned his own account and profile, the Client can buy through the website messages in order to send messages.     
7.    The Client manages his own account and must arrange his own account on its own.  
8    Datingtopsex is not responsible and not liable for the content and/or information on the profile page of the Client.   
Article 6    Messages  
1.    After registration the Client can purchase private messages and send private messages to other users and receive private messages from other users. 
2.    Datingtopsex does not have control or influence over the content of the private messages. Datingtopsex recommend strongly to exercise due care when responding and sending messages.   
3.    Datingtopsex cannot guarantee that the persons with whom the Client makes contact, actually are who they pretend to be or that this will lead to a meeting outside the website. Users are free to use a pseudonyms and the completed information can be incorrect without that Datingtopsex can exercise control over it.      
4.     Datingtopsex does not take knowledge of private messages unless Datingtopsex suspect  that abuse or an offenes is committed. 
Article 7    Supervision and/or violation 
1.    If Datingtopsex suspect a breach, abuse or disturbance when using the Website, Datingtopsex is entitled to take all reasonable measures to this end.   
2.    Datingtopsex is not liable for the damages as a result of this, even if the suspicion is incorrect.    
3.    The Client indemnifies Datingtopsex again any claims by third parties regarding information put by the Client.   
4.    Datingtopsex does not check the content of publications of the website beforehand and therefore doesn’t accept liability for false or misleading content. If Datingtopsex is informed about this, Datingtopsex will take action and will take measures if necessary.        
Article 8    Amendments to the contract
1.    If, during the implementation of the Contract, it becomes apparent that it is necessary to amend or supplement the Contract to ensure its proper implementation, then Datingtopsex will inform the Client of this as soon as possible. The parties will then amend the Contract in a timely manner and in mutual consultation.
2.    If the parties agree that the Contract will be amended or supplemented, this can influence the time of the completion of the implementation. Datingtopsex will inform the Client of this as soon as possible.
3.    If the amendment or supplementation of the Contract will have financial, quantitative and/or qualitative consequences, then Datingtopsex will inform the Client of this in advance.
4.    If a fixed Honorarium, price and/or fee is agreed, then Datingtopsex will indicate the extent to which the amendment or supplementation of the Contract will influence the price. In this event Datingtopsex will attempt, as far as possible, to issue a quotation in advance.
5.    Datingtopsex may not make any additional charges if the amendment or supplementation is a consequence of circumstances that can be attributed to Datingtopsex.
6.    Amendments to the Contract originally entered into between the Client and Datingtopsex are only valid from the time at which these amendments are accepted in writing by both parties by means of a supplementary or amended Contract.
Article 9    Implementation of the contract 
1.    Datingtopsex will implement the Contract to the best of its knowledge and ability, and in accordance with the requirements of good workmanship.
2.    Datingtopsex is entitled to arrange for certain work to be carried out by third parties. The applicability of article 7:407, paragraph 2 and article 7:409 of the Dutch Civil Code is explicitly excluded.
3.    Datingtopsex is entitled to implement the Contract in phases.
4.    If the Contract is implemented in phases, Datingtopsex is entitled to invoice and require payment for each implemented element separately. If and for as long as this invoice is not paid by the Client, Datingtopsex is not obliged to implement the following phase, and is entitled to suspend the contract.
5.    If the Contract is implemented in phases, Datingtopsex is entitled to suspend the implementation of those elements that belong to the following phase or phases until the Client has approved in writing the results of the preceding phase.
6.    The Client will issue all information or instructions that are necessary for the implementation of the Contract, or which the Client can be reasonably expected to understand are necessary for implementation of the Contract, to Datingtopsex in a timely manner.
7.    If the above-mentioned information and instructions are not issued, or not issued in a timely manner, then Datingtopsex is entitled to suspend the implementation of the Contract. The additional expenses that are incurred through the delay will be borne by the Client.
8.    The applicability of article 7:404 of the Dutch Civil Code is explicitly excluded.
Article 10    Prices and fees 
1.    The prices and fees are expressed in euros inclusive of VAT, import and export duties, excise duties and other taxes or government levies, unless indicated otherwise.
2.    The prices and fees are inclusive of travel, accommodation, packaging, delivery, transportation costs and administration costs, unless indicated otherwise.
3.    If there isn’t a Honorarium and/or fee expressly agreed, the Honorarium and/or fee will determined by the actual amount of hours and the usual hourly fee of Datingtopsex. 
4.    Datingtopsex will provide a statement of all associated costs, or provide information on the basis of which these costs can be calculated by the Client, in a timely manner before the Contract is entered into.
Article 11    Amendment of honorarium, prices and fees 
1.    If Datingtopsex agrees a fixed Honorarium, price and/or fee when the Contract is entered into, then Datingtopsex is entitled to increase this Honorarium, price or fee, also when the Honorarium, price or fee is not originally specified provisionally.
2.    If Datingtopsex has the intention of amending the Honorarium, price and/or fee, it will inform the Client of this as soon as possible.
3.    If the increase of the Honorarium, price or fee takes place within three months of the Contract being entered into, the Client can terminate the Contract by means of a written statement, unless:
-    the increase arises from a right of Datingtopsex or an obligation resting upon Datingtopsex in accordance with the law;
-    the increase is due to a rise in the price of raw materials, wages etc. or on other grounds that could not reasonably have been foreseen when the Contract was entered into;
-    Datingtopsex is still prepared to implement the Contract on the basis of that which was originally agreed;
-    it is stipulated that the implementation will be carried out more than three months after the Contract was entered into.
4.    The Client is entitled to terminate the Contract if the Honorarium, price or the fee are increased more than three months after the Contract was entered into, unless it is stipulated in the Contract that the implementation will be carried out more than three months after the Contract was entered into.
5.    Datingtopsex will inform the Client in the event of the intention to increase the Honorarium, prcie or the fee, stating the extent of the increase and the date upon which it will take effect.
Article 12    Distance service-provision scheme and/or sales 
1.    This provision only applies to the Client in the capacity as Consumer. 
2.    In the event of distance sales delivery has to take place within thirty days.  
3.    In the event of sales distance of and/or distance service-provision scheme Royal Siganture has the right to oblige the Client to pay at most 50 percent of the Honorarium in advance.  
4.    In the event of distance sales the Client has the right to withdraw the contract during a period of fourteen days after receiving the goods, without giving any reason.
5.    In the event of distance sales the Client has the right to withdraw the contract after thirty days, if Royal Siganture didn’t delivered the Product within fourteen days, unless parties agreed to a different delivery period. 
6.    In the event of distance service-provision scheme the Client has the right to withdraw the contract during a period of fourteen days after concluded the contract, without giving any reason. 
7.    If Royal Siganture did not has provided the required information regarding the right of withdrawal or did not issued the information in the correct form, the Client has the right to terminate the Contract, without given any reason, during a period of three months after the Client received the Products of Royal Siganture. If the Royal Siganture will provided the Client with the above-mentioned information during the three month, the withdrawal period shall expire fourteen days after the day upon which the Client receives that information. 
8.    The Client can withdraw the contract by using the model form of Royal Siganture or in another manner chosen by the Client. 
9.    The right to withdrawal lapses at the moment the Service is completely performed. In addition, the right to withdrawal lapses if Royal Siganture started with the performance of the Service with the prior express consent of the Client and if the Client acknowledge that he will lose his right of withdrawal once the contract has been fully performed by the Royal Siganture.
10.    If the Client sends the goods back, the Client has to return the goods in a proper packaging with all accessories and in original condition. The shipping costs will be at risk and for the account of the Client.  
11.    If the Client used his right to withdrawal the Contract, the Client is obliged to return the goods within fourteen days, because the Client informed Royal Siganture to withdrawal the Contract. 
12.    If the Client used his right to withdrawal the Contract, Royal Siganture will reimburse all payments, including the shipping costs, within fourteen days after the dissolution of the Contract.  
13.    If the goods are not available, Royal Siganture will inform the Client of this as soon as possible and Royal Siganture will reimburse the payment within fourteen days. If Royal Siganture and the Client agree that a good of similar quality and price may be delivered, the shipping costs will be for the account for the Client. The foregoing is only applicable if the Client uses his right to terminate the Contract during the withdrawal period.  
14.    The provisions of this article shall not apply if the Contract regards to  
-    services which are performed on a specific date or during a specific period; 
-    products and/or services for which the price is dependent on fluctuations in the financial market which cannot be controlled by the trader and which may occur within the withdrawal period;
-    sealed goods of which the Client has broken the seal;   
-    hygienic products of which the Client has broken the seal; 
-    products and/or services which are  performed within the cooling-off period with the consent of the Client; 
-    products that cannot be returned because of their nature; 
-    products and/or services that rapidly can be decay or can become obsolete;
-    services that are specially performed;  
-    products specifically made for the Client. 
Article 13    Delivery 
1.    Delivery regarding the Client in the capacity as Consumer will take place by bringing the goods under control to the Client. After the delivery the risk of the good will be transferred to the Client.
2.    Delivery regarding the Client in the capacity as Company will take place by making the goods available to the Client. After the delivery the risk of the good will be transferred to the Client.  
3.    Delivery takes place at the address given by the Client. The delivery be carried out by EDC.nl. 
4.    The Client is obliged to accept the purchased goods at the moment they are available to him or when they be handed over to him.    
5.    If the Client refuses to accept the good at the place of delivery or the Client is negligent in providing data or instructions, which are necessary for the delivery, the goods which were intended for the delivery, will be stored at the risk and expense of the Client. In this case the Client shall bear any additional costs.   
Article 14    Delivery and implementation periods     
1.    The delivery and/or implementation will take place within a period stated by Datingtopsex.
2.    If a period is agreed or stated for the delivery of the product and/or for the implementation, then this period is only indicative and is not to be regarded as a strict deadline.
3.    If Datingtopsex needs information or instructions from the Client that are necessary for the delivery and/or implantation, then the delivery and/or implementation period will commence after the Client has provided these to Datingtopsex.
4.    If a delivery and/or implementation period is exceeded, the Client must issue Datingtopsex written notice of default, whereby Datingtopsex will be offered a reasonable period to deliver the good. 
5.    A notice of default is not necessary if the delivery and/or implementation has become permanently impossible, or it otherwise becomes apparent that Datingtopsex will not meet its obligations arising from the Contract. If Datingtopsex does not delivery and/or implementation within this period, then the Client is entitled to terminate the Contract without judicial intervention and/or seeking compensation.
Article 15    Passing of Risk consumers
1.    This provision only applies to the Client in the capacity as Consumer. 
2.    Until the moment the goods are brought under the Client’s control, the goods subject to the Agreement will be for the account and at the risk of Datingtopsex.
3.    The risk of loss, damage or decrease in value of the goods that are subject to the Contract passes on to the Client in the capacity as a Consumer at the moment the goods are brought under the control of the Client in the capacity as a Consumer or a third party appointed by the Client.
Article 16    Transfer of risk company  
1.    This provision only applies to the Client in the capacity as a Company. 
2.    The items that are the subject of the Contract are at the cost and risk of Datingtopsex until the time that these are made available to the Client.
3.    The risk of loss, damage or reduction in value of items that are the subject of the Contract is transferred to the Client in the capacity as a Company at the time that the items become available to the Client in the capacity as a Company or to a third party designated by the Client.
Article 16    Payment
1.    Payment will take place by means of transfer to a bank account specified by Datingtopsex at the time of the sale or delivery, unless agreed otherwise. 
2.    Payment can be made both in advance and afterwards.  
3.    Payment afterwards must be made within 14 days of the invoice date, in a manner to be specified by Datingtopsex and in the currency in which the invoice is issued, unless agreed otherwise.
4.    The Client is not authorised to deduct any amount from the payable amount by reason of a counterclaim made by the Client.
5.    Datingtopsex and the Client may agree that payment be made in instalments in proportion with the progress of the work. If payment in instalments is agreed, the Client must make payment in accordance with the periods and percentages as established in the Contract.
6.    Objections to the level of the invoice do not have the effect of suspending the payment obligations.
7.    After the expiry of a period of 14 days after the invoice date, the Client will be, without a notice of default, by operation of law in default. The Client has to bear from the moment of default on the immediately claimable amount an interest at the rate of 2% per month, unless the statutory interest rate is higher. 
8.    In the event of bankruptcy, suspension of payment or placement under conservatorship, the amounts owed to Datingtopsex and the obligations of the Client towards Datingtopsex are immediately claimable.
Article 17    Collection costs 
1.    If the Client is in default or in breach of the Contract in fulfilling its obligations (in a timely manner) then all reasonable costs incurred to obtain an out-of-court settlement are payable by the Client. 
2.    With regard to the extrajudicial (collection) charges, Datingtopsex is entitled, in so far as the Client act in the capacity as a Company, in departure from article 6:96 paragraph 5 of the Dutch Civil Code and the Payment of Extrajudicial Collection Charges Decree, to a payment of 15% of the total outstanding principal sum, with a minimum of € 90,- for every invoice that is wholly or partly unpaid.
3.    With regard to the extrajudicial (collection) charges, Datingtopsex is entitled, in so far as the Client act in the capacity as a Consumer,  to a payment of the maximum sum that is determine in the  Payment of Extrajudicial Collection Charges Decree. 
4.    In so far as the Client act in the capacity as a Consumer,Datingtopsex is only entitled to a reimbursement of extrajudicial collection charges after the Datingtopsex send the client a reminder to pay within 14 working days the outstanding invoice or invoices  after the client came into default. 
5.    Any reasonable legal costs and execution costs incurred are also payable by the Client.
Article 18    Voucher
1.    A Voucher can only be outsources at Datingtopsex. 
2.    The Client must carefully preserve the Voucher. There will be no compensation in case of theft or loss.   
3.    After issuing the Voucher is valid for 1 month. 
4.    Vouchers cannot be returned or exchanged for money. 
5.    In the case of distance of sale Vouchers can be returned within 14 days. After this period the Vouchers cannot be returned or exchanged for money.     
6.    In the case of distance service-provision Vouchers can be returned within 14 days. After this period the Vouchers cannot be returned or exchanged for money.     
Article 19    Retention of title 
1.    All items supplied by Datingtopsex within the framework of the Contract remain the property of Datingtopsex until the Client has properly fulfilled and fully complied with that which is required of it by virtue of the Contract.
2.    Payable amounts also include the reimbursement of all charges and interest, including those of earlier or later supplies and services provided, as well as compensation claims due to breach of contract.
3.    For as long as the ownership of the supplied items has not been transferred to the Client, the Client may not sell on, pledge or in any other way encumber that which falls under the retention of title, except within the normal conduct of its business.
Article 20    Suspension
1.    If the Client does not fulfil an obligation arising from the Contract, or does not meet it fully or in a timely manner, then Datingtopsex is entitled to suspend the corresponding obligation. In the event of partial or inadequate fulfilment, suspension is only permitted in so far as this is justified by the shortcoming.
2.    Moreover, Datingtopsex is entitled to suspend the fulfilment of the obligations if:
-    after the Contract is entered into, Datingtopsex becomes aware of circumstances that give good grounds to fear that the Client will not fulfil its obligations;
-    the Client is requested, on entering into the Contract, to provide security for the fulfilment of its obligations arising from the Contract, and this security is not provided or is insufficient;
-    circumstances arise of such a nature that fulfilment of the Contract is impossible, or that the unamended maintenance of the Contract cannot be reasonably required of Datingtopsex.
3.    Datingtopsex reserves the right to claim compensation.
Article 21    Termination
1.    If the Client does not fulfil an obligation arising from the Contract, or does not meet it fully, in a timely manner or properly, then Datingtopsex is entitled to terminate the Contract with immediate effect, unless the shortcoming, in view of its limited significance, does not justify the termination.
2.    Moreover, Datingtopsex is entitled to terminate the Contract with immediate effect if:
-    after the Contract is entered into, Datingtopsex becomes aware of circumstances that give good grounds to fear that the Client will not fulfil its obligations;
-    the Client is requested, on entering into the Contract, to provide security for the fulfilment of its obligations arising from the Contract, and this security is not provided or is insufficient;
-    due to a delay on the part of the Client, Datingtopsex can no longer be required to fulfil the Contract under the originally agreed conditions;
-    circumstances arise of such a nature that fulfilment of the Contract is impossible, or that the unamended maintenance of the Contract cannot be reasonably required of Datingtopsex;
-    the Client is declared bankrupt, submits an application for a suspension of payment, requests the application of debt rescheduling for natural persons or is served with a writ of sequestration on all or part of its property;
-    the Client is placed under conservatorship;
-    the Client deceases.
3.    Termination will take place by means of a written declaration, without judicial intervention.
4.    If the Contract is terminated, the Client’s debts to Datingtopsex become immediately due and payable.
5.    If Datingtopsex terminates the Contract on the above-mentioned grounds, Datingtopsex is not liable for any costs or compensation.
6.    If the termination is attributable to the Client, the Client is liable for the damage suffered by Datingtopsex.
Article 22    Force majeure
1.    Breaches may not be attributed to Datingtopsex or the Client is they are not their fault, or if they are not accountable by law, juristic act, or according to the generally accepted standards. In this case the parties are also not bound to fulfil the obligations arising from the Contract.
2.    In these General Terms and Conditions, the term “force majeure” is defined as – in addition to what is understood in law and jurisprudence in this regard – all external causes, foreseen or unforeseen, upon which Datingtopsex can exercise no influence and through which Datingtopsex is not able to fulfil its obligations.
3.    Circumstances regarded as resulting in force majeure include strikes, lockouts, fire, water damage, natural disasters or other external contingencies, mobilisation, war, traffic congestion, blockades, import or export restrictions or other government measures, stagnation or delay in the supply of raw materials or machinery components and lack of labour forces, as well as any circumstances through which normal business operations are impeded, as a result of which the fulfilment of the Contract by Datingtopsex cannot be reasonably sought by the Client.
4.    Datingtopsex is also entitled to invoke force majeure if the circumstance that hinders (further) fulfilment of the Contract occurs after Datingtopsex should have fulfilled its obligations.
5.    In case of force majeure the parties are not obliged to proceed with the Contract, and are not bound to pay any compensation.
6.    During the period that the force majeure continues, both Datingtopsex and the Client can fully or partly suspend the obligations arising from the Contract. If this period lasts for longer than 2 months, both parties are entitled to terminate the Contract with immediate effect, by means of a written notification, without judicial intervention and without the parties being able to claim any damages.
7.    If the situation of force majeure is of a temporary nature, Datingtopsex reserves the right to suspend the agreed service for the duration of the situation of force majeure. In the event of permanent force majeure both parties are entitled to terminate the Contract without judicial intervention.
8.    If at the time of the occurrence of force majeure Datingtopsex has already partly fulfilled, or will fulfil, its obligations arising from the Contract, and independent value accrues to the part fulfilled or to be fulfilled, then Datingtopsex is entitled to separately invoice the part already fulfilled or to be fulfilled. The Client is bound to pay this invoice as if there were a separate Contract.
Article 23    Guarantee 
1.    The guarantee on the Products will be provided by EDC.nl.  
2.    EDC.nl guarantee that the Products will comply with the Contract, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of the reliability and/or usability and the existing legal provisions and Government regulations at the date of the formation of the contract. If agreed, the entrepreneur also guarantee that the Product is suitable for normal use.           
3.    A guarantee provided by a manufacturer or importer does not affect the legal right and claims that the Consumer has on the virtue of the Contract against the entrepreneur.   
Article 24    Examination and claims  
1.    The Client is obliged to examine the delivered goods at the time of delivery, but in any case within 3 days after the delivery. The Client is obliged to examine the Service at the moment of performance, but in any case within 3 days after the performance of the Service. The Client must examine whether the quality and quantity of the Service comply with what the parties agreed, at least meet the requirements that are common in trade. 
2.    Visible defects and shortcomings have to be reported within 3 working days after the delivery in writing to Datingtopsex. The defective product must be returned together with the proof of purchase, unless this is impossible or unreasonably onerous. 
3.    Visible defects and shortcomings have to be reported within 3 working days after the performance of the Service in writing to Datingtopsex. 
4.    Non-visible defects and shortcomings have to be reported within 3 working days after its discovery to Datingtopsex. The defective product must be returned together with the proof of purchase, unless this is impossible or unreasonably onerous.  
5.    The right to (partial) restitution of the price, repair or replacement of the Product or compensation  lapses, if the defects will not be reported within the prescribed period, unless the nature of the Product states otherwise or from circumstances of the case a broader period arises.  
6.    Any shippings costs incurred for returning the defective Product Datingtopsex will reimbursed if the Client requested Datingtopsex in writing to return the defective Product. Other costs than shipping costs will ever be reimbursed by Datingtopsex, unless agreed in writing. The shipping costs will never be reimbursed when the Client didn’t ask Datingtopsex in writing to send.  
7.    The payment obligation will not be suspended if the Client reports the defect to Datingtopsex within the prescribed period.  
8.    If the Client complaints in time, the Client will stay obliged to purchase and pay for the purchased goods, unless these goods have no independent value.  
Article 25    Liability
1.    The implementation of the Contract is entirely at the risk and responsibility of the Client. Datingtopsex is only liable for direct damage that has arisen through wilful recklessness or an intentional act or omission of Datingtopsex.
2.    The liability of Datingtopsex is excluded for indirect damage, including in any event consequential damage, loss of profit, lost savings and loss due to business interruption, or immaterial damage to the Client. In the case of consumer purchase, this limitation does not extend further than is permitted pursuant to article 7:24, paragraph 2 of the Dutch Civil Code.
3.    Datingtopsex is not liable for damage, of whatever nature, resulting from Datingtopsex basing its actions upon inaccurate and/or incomplete information provided by the Client, unless this inaccuracy or incompleteness ought to have been known to Datingtopsex.
4.    If Datingtopsex is liable for any damage, then the liability of Datingtopsex is limited to the amount of € 7500,-, or to the amount to which the insurance taken out by Datingtopsex gives entitlement, with the deduction of the policy excess borne by Datingtopsex under the terms of the insurance.
5.    The Client must report the damage for which Datingtopsex can be held liable to Datingtopsex as soon as possible, but in any event within 10 days of the damage having arisen, on penalty of the forfeiture of any right to compensation for this damage.
6.    Any liability claim against Datingtopsex lapses within one year of the Client having become aware, or possibly reasonably having become aware, of the harmful event. 
7.    In addition Datingtopsexis not liable for indirect damage cause by auxiliary or intermediaries.    
Article 26    Indemnity
1.    The Client indemnifies Datingtopsex against any claims by third parties who suffer damage in connection with the implementation of the Contract which is attributable to the Client.
2.    If Datingtopsex may be sued for this reason, then the Client is bound to provide Datingtopsex with both judicial and extrajudicial support. Furthermore, all costs and damage on the part of Datingtopsex and third parties will be at the expense and risk of the Client.
Article 27    Limitation period
1.    In departure from the legal limitation period, a limitation period of one year applies to all claims against Datingtopsex and any third parties brought in by Datingtopsex.
2.    The foregoing shall not apply to claims which are based on the non-conformity of the delivered goods of the Contract. In this case claims lapses after two years after the Client has informed Datingtopsex about the defect of the delivered good.    
Article 28    Intellectual property 
1.    Datingtopsex reserves the rights and powers accruing to it under the provisions of the Copyright Act and other intellectual property legislation and regulations.
2.    Datingtopsex reserves the right to utilise the knowledge acquired for the performance of the work and general information for other purposes and other work, in so far as no confidential information is hereby communicated to third parties.
Article 29    Confidentiality
Both Datingtopsex and the Client are obliged, for the duration of and after the termination of the Contract, to maintain confidentiality regarding all facts and particulars concerning the business which they know or can reasonably suspect are confidential. This duty of confidentiality also includes all details of employees, clients, commissioning bodies and other business contacts which are learned of by reason of the Assignment.
Article 30    Privacy and cookies 
1.    Datingtopsex will store the details and information that the Client provides to Datingtopsex carefully and confidentially.
2.    Datingtopsex may only use the personal details of the Client within the framework of the implementation of its obligation to supply, or of dealing with a complaint.
3.    When visiting our website Datingtopsex can collect the information on the use of the website of the Client through cookies. 
4.    The information that Datingtopsex collects through cookies can be used for functional an analytical purposes.  
5.    Datingtopsex is not permitted to lend out, hire out or sell the personal details of the Client, or to publicise them in any other manner.
6.    If Datingtopsex is obliged to provide confidential information to third parties by virtue of a legal provision or court decision, and Datingtopsex cannot claim a legal right of immunity, or such a right recognised or permitted by the competent court in this respect, then Datingtopsex is not liable to pay compensation or grant indemnification. The Client is also not entitled to terminate the Contract by reason of any damage arising in this way.
7.    The Client agrees that Datingtopsex may approach the Client for statistical or customer satisfaction research. If the Client does not wish to be approached for research, the Client may make this known.
8.    Datingtopsex reserves the right to utilise the other details of the Client in anonymous form for (statistical) research and databases.
Article 31    Newsletter
1.    The Client can sign up for the newsletter. 
2.    The newsletter will keep the Client informed of the latest new and the most recent developments. 
3.    The Client will receive the newsletter by e-mail. 
4.    The Client can opt out in writing of though a hyperlink of the newsletter at any time. In this case the Client will receive no more messages.  
Artikel 32    Availability of the website 
1.    Datingtopsex cannot guarantee that the website is up-to-date, will completely preform properly and will be maintained safely.. 
2.    Datingtopsex has the right to amend the website according its own vision. If it concerns an substantial amendment Datingtopsex will inform the Client in time about the amendment.   
Article 33    Amendment of the general terms and conditions  
1.     DatingTopSex is entitled to amend the general terms and conditions unilaterally. 
2.     DatingTopSex Amendments will also apply to Contract that are already concluded. 
3.     DatingTopSex will inform the Client by e-mail about the amendments.       
4.    The amendments to the general terms and conditions will be in force after thirty days after the Client is informed of the        amendments.  
5.    If the Client does not agree with the announced amendments, the Client is entitled to terminate the Contract.
Article 34    Applicable law, disputes
1.    Dutch law is exclusively applicable to all legal relationships to which Datingtopsex is a party. This also applies if an obligation is wholly or partly fulfilled outside of the Netherlands or if the Client has its place of business outside of the Netherlands.
2.    The applicability of the Vienna Sales Convention (CISG) is excluded.
3.    Disputes between Datingtopsex and the Client will only be submitted to the competent court in the Limburg district, unless the law mandatorily prescribes otherwise.
Article 35    Definitions
In these General Terms and Conditions, the following terms are used as defined below, unless explicitly stated otherwise.
Datingtopsex:                 Datingtopsex, established at Alfons Pieterslaan 2, 8400, in Oostende, Belgium.
General Terms and Conditions:         The General Terms and Conditions as stated below.
Company:                The Client acting in the exercise of a trade or profession.   
Consumer:                The Client not acting in the exercise of a trade or profession.         
Service:                     All work, of whatever form, that Datingtopsex has carried out for, or for the benefit of, the Client.
Distance service- provision scheme:    Every contract concluded between the Client and the Datingtopsex, where under an organised distance service-provision scheme, with the exclusive use of one or more means of distance communication up to and including the time at which the contract is concluded, such as a website, telephone or other means of distance communication.
Honorarium:                 The financial reimbursement that is agreed with the Client for the performance of the assignment.
Distance sales:    Every contract concluded between the Client and the Datingtopsex, where under an organised distance sales, with the exclusive use of one or more means of distance communication up to and including the time at which the contract is concluded, such as a website, telephone or other means of distance communication. 
Assignment:                     The contract of instruction to provide services.
Contract:                 Any contract entered into between Datingtopsex and the Client.
Products:                 All items that are the subject of the Contract entered into between Datingtopsex and the Client.   
Voucher:                 A coupon, which meets the security features, which by handing without any payment of discount the service will be provided to the Client. 
Client:                     The one who has accepted the validity of these General Terms and Conditions and has purchase the product and/or had given instructions for the provision of the Service. The Client includes both consumers as companies. 


Algemene Voorwaarden Datingtopsex, gevestigd aan Alfons Pieterslaan 2, 8400, te  Oostende België.
General Terms and Conditions of Datingtopsex, established at Alfons Pieterslaan 2, 8400, in Oostende, Belgium.