Nederlandse versie disclaimer Datingtopsex

English version, click here

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.datingtops.be. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Alleen natuurlijke personen boven de 18 jaar hebben recht op toegang tot de website.
Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.
Het is de websitebezoeker verboden om de website:
- geautomatiseerd te bezoeken;
- te hacken en botnetwerken te gebruiken;
- inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Datingtops zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Datingtops niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Datingtops aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.
In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

Datingtops behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy & cookies

De gegevens en informatie die aan Datingtops zijn verstrekt, zal Datingtops zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Datingtops mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Het is Datingtops niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Datingtops gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Datingtops zich ter  zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Datingtops niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
Datingtops behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
Datingtops zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies.
De informatie die Datingtops verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
Datingtops heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. Datingtops gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:
- het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
- het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
- het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.

English version disclaimer Datingtops

General

The terms of this disclaimer apply to the website www.datingtops.be. By visiting the website you accept the applicability of this disclaimer.

Use of the website

Only persons older than 18 years have the right to access the website.
The visitor of the website is forbidden:
- to visit the website automated;
- to hack the website and to use botnet network;
- to place content and parts of the website on other websites.

Excluding liability 

All information on this website is intended for personal use.
No right can be deriving on advertisements, pictures, information and content of the website. Amendments and type errors reserved 
Despite the fact that Datingtops will take due care in constructing and in maintaining this website, Datingtops cannot vouch for the correctness, completeness and actuality of the information on this website. Datingtops does not accept any liability for damage resulting from inaccurate or incomplete information on this website. In particular, the prices and fees on the website are subject to type errors. Regarding these errors no liability will be accepted.

Copyrights

Datingtops reserves the rights and powers accruing to it under the provisions of the Copyright Act and other intellectual property legislation and regulations.

Privacy & cookies

Datingtops will store the details and information that the Client provides to Datingtops carefully and confidentially.
Datingtops may only use the personal details of the Client within the framework of the implementation of its obligation to supply, or of dealing with a complaint.
Datingtops is not permitted to lend out, hire out or sell the personal details of the Client, or to publicise them in any other manner.
If Datingtops is obliged to provide confidential information to third parties by virtue of a legal provision or court decision, and Datingtops cannot claim a legal right of immunity, or such a right recognised or permitted by the competent court in this respect, then Datingtops is not liable to pay compensation or grant indemnification. The Client is also not entitled to terminate the Contract by reason of any damage arising in this way.
Datingtops reserves the right to utilise the other details of the Client in anonymous form for (statistical) research and databases.
Datingtops will ask the visitors of the website for consent in advance for collecting information through tracking cookies.
The information that Datingtops collects through cookies can be used for functional an analytical purposes.
Datingtops has on Google Analytics enabled the demographics and interest rapports. Datingtops uses the collected information for:
- to gain better insight into the amount and type visitors of the website; 
- segmenting the visitors of the website with the purpose to identify the differences between the visitors of the website that lead to a conversion and the visitors of the website that don’t lead to a conversion;
- refining and optimizing the strategies for advertising campaigns.

Amend and remove

You can always amend or remove on your request the provided company information.

Questions?

If you have any questions about this disclaimer or our privacy policy, please contact us.